سیستم های کنترل تردد، مناسب برای هتل ها و مراکز پررفت و آمد بوده و باعث افزایش رفاه و امنیت می شود. با استفاده از این تجهیزات روشنایی، سیستم سرمایش و گرمایش، درب ها و … تحت کنترل سیستم هوشمند خواهند بود.