جهت ثبت، ارسال، تجزیه و تحلیل داده ها و مدیریت قسمت های مختلف ساختمان از کنترلر منطقی استفاده می شود. این تجهیز قادر به برقراری ارتباط بین محصولات مختلف با پروتکل های دیگر از جمله KNX, DALI , Modbus و SSL می باشد.