تألیف و نشر اولین کتاب تخصصی آموزش نرم افزار پروتکل knx به زبان فارسی

تألیف و ترجمه این کتاب توسط:
* محمد نشاسته گران
* فرزانه رجالی
* ندا حقیقت پناه
انجام گرفته است.