هوشمند سازي هواساز

يكي از چالشهاي هميشگي سيستمهاي تهويه كنترل صحيح و دقيق هواسازها (AHU) ميباشد چرا كه با كنترل صحيح، هميشه هواي مطلوب در فضاهاي داخلي وجود دارد و مصرف انرژي نيز بهينه خواهد بود. براي كنترل اين سيستم از كنترلر تخصصي هواساز استفاده ميشود. كنترلر تمامي پارامترهاي حياتي يك هواساز از جمله كيفيت هوا، وضعيت دمپرها، دماي ورودي و خروجي، مقدار رطوبت موجود، كنترل وضعيت شيرهاي مرتبط با كويلهاي آبگرم و آبسرد ورودي، كنترل وضعيت موتور هواساز و … تحت كنترل دارد.
انواع كنترلرها (كه بطور تخصصي جهت كنترل هواسازهاي مختلف طراحي شده است) براي كنترل هر هواساز با توجه به ساختار آن يك روش كنترلي خاص را دنبال مي كنند.
اين روشهاي كنترلي را ميتوان به شش دسته تقسيم بندي كرد:

  • كنترل هواساز با توجه به دماي هواي ورودي
  • كنترل هواساز با توجه به دماي هواي ورودي با جبران سازي دماي بيرون
  • كنترل هواساز با توجه به دماي هواي ورودي با جبران سازي دماي فضاهاي داخلي
  • كنترل هواساز با توجه به دماي بيرون و دماي ورودي و دماي فضاهاي داخلي
  • كنترل هواساز با توجه به دماي بيرون و سوئيچ بين دماي ورودي و دماي فضاهاي داخلي
  • كنترل هواساز با توجه به دماي بيرون و سوئيچ بين دماي ورودي و خروجي

 

هوشمند سازي اگزاست فن ها

كنترل فن ها و اگزاست فن ها هميشه با خطاي انساني در روشن و يا خاموش كردن آن همراه بوده است. سيستم هوشمند اين امكان را فراهم مي سازد كه فنها علاوه بر كنترل توسط سنسور حضور و تايمر، از ديگر سنسورها نيز فرمان پذير و قابل كنترل باشند. به طور مثال با افزايش ميزان آلاينده ها در پاركينگ و فضاهاي مختلف، سنسور مونوكسيد كربن ميزان CO موجود در فضا را سنجيده و با نمايش در كنترلر مركزي در صورت عبور از حد مرزي اگزاست فن هاي پاركينگ بر حسب منطقه و نياز به تعداد روشن خواهند شد. و يا در صورت وقوع حريق فن هاي فشار مثبت در راه پله روشن و هواسازهاي همان منطقه از مدار خارج مي شود.