هوشمند سازي سيستم روشنایي

سيستم هوشمند روشنايي امكان كنترل انرژي الكتريكي و تأمين روشنايي مناسب را فراهم ميسازد. منطق اين كنترل بر اساس شدت روشنايي مورد نياز و متناسب با هر فضا تعريف ميشود. يكي از مزاياي پياده سازي سيستم هوشمند در ساختمان، امكان تغيير در منطق كنترل بدون كوچكترين تغيير فيزيكي (مثلاً تغيير سيم كشي) و صرفاً با اعمال تغييرات در برنامه ريزي، است. حالتهاي مختلف روشنايي در وضعيت هايي مانند وضعيت ساكنين، مهمان، شب، مسافرت، خروج از منزل در ساختمانهاي مسكوني و شرايطي مانند برگزاري جلسات، سخنراني، نمايش فيلم، مطالعه در ساختمان اداري، قابل تعريف است.
تفاوت اساسي كه بين سيستم هاي روشنايي سنتي و نوع هوشمند آن وجود دارد آن است كه در ساختمان هوشمند، سيستم انتقال قدرت و سيستم كنترل كاملاً مجزا از يكديگرند و اين به معناي آن است كه هيچ ارتباط فيزيكي بين وسايل كنترلي (مثل كليدها، سنسورها و…) و مصرف كننده ها (مثل لامپها و…) وجود نخواهد داشت مسير انتقال قدرت و انتقال سيگنالهاي كنترلي كاملاً مستقل از يكديگرند، در اين سيستم وسايل كنترلي از طريق كابل كنترلي مخصوص و ترمينال هاي ويژه آن به هم متصل شده و وارد تابلو كنترل ميشوند و از طرفي خطوط انتقال قدرت از حلقههاي تعريف شده وسايل روشنايي مستقيماً به تابلو ميروند.
امروزه نورپردازي داخلي و خارجي جزء جدا نشدني از ساختمانها ميباشد كه علاوه بر زيباسازي، جنبه هاي ديگري از جمله اطلاع رساني و يا هدايت مراجعين را دنبال ميكند. يكي از مزيتهاي سيستم هوشمند ايجاد و كنترل هدفمند نورپردازيهاي ويژه ميباشد. از مزاياي سيستم هوشمند روشنايي كاهش مصرف انرژي و متعاقب آن كاهش هزينه هاي آن است. از راهكارهايي كه در اين كاهش مصرف تأثيرگذار است مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  1. مديريت بر مبناي زمان
  2. مديريت بر مبناي حضور
  3. ديم كردن (تنظيم شدت روشنايي)
  4. بهره گيري از منابع طبيعي جايگزين
  5. پيك سايي